พัชรี เลิศพินิจอมรกุล

 

ประสบการณ์การทำงาน

            เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ดูแลรักษาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังคด ที่มีความผิดปกติทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว และอาการปวดต่างๆ รวมถึงทางด้านผูป่วยกลุ่มกระดูกสันหลังคดในเด็กและผู้ใหญ่ ระหว่างช่วงที่ทำงานได้เข้าอบรมทางวิชาการและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการตรวจประเมินและรักษาคนไข้ที่มีปัญหาแตกต่างกันไป ให้สามารถกลับมาเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

เป้าหมายในการทำงาน

          พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 

ประสบการณ์การอบรม:

 

- Clinical Reasoning and Physical Therapy management in Shoulder Pain

 - Back Pain Management

 - Knee Pain Management

 - Shoulder Pain Management

 - Stroke Management: I-FAST Approach

 - News directions and considerations in neurorehabilitation

 - Stroke Rehabilitation: Home-Based Application

 


  • Surat Tananupabpaisal L.P.T. Clinical Director Certified Schroth Therapist, Germany (Treatment for Scoliosis) Certified Ergonomic Assessment Specialist, U.S.A. “นักกายภาพบำบัด เ...

  • วิยะดา ศักดิ์ศรี Wiyada Saksri LPT. Clinical Development Consultant Certified Neuro-IFRAH USA. ตอนที่เริ่มเรียนกายภาพบำบัดเมื่อกว่า50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่ากายภาพบำบัดคืออ...

  • สุรีย์ ธนานุภาพไพศาลOffice Manager "ยินดีและมีความสุข ในการที่ได้ดูแล และให้บริการแก่ท่านและญาติ ที่มารับบริการที่คลินิกของเราค่ะ" ยินดีให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยความเต็ม...

  • ประสบการณ์การทำงานเมษายนปี2551จนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่เรียนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2551 และมาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ตั้งแต่จบการศึกษา จนถึงปัจจุบันสาขาที...

  • ประสบการณ์การทำงานเริ่มทำงานที่ ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและการฟ...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่ ที แอนด์ เอส คลินิกกายภาพบบำบัดตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 ถึงปัจจุบัน หลังจากที่จบการศึกษาก็ทำงานที่นี้เพราะมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบปร...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดทีเเอนด์เอส ตั้งเเต่กรกฏาคม ปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน ดิฉันชอบเเละสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมาตั้งเเต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอ...

  • ประสบการณ์การทำงาน: ทำงานที่คลินิคทีแอนด์เอส กายภาพบำบัดตั้งแต่จบการศึกษา ปี 2556-ปัจจุบัน ชอบรักษาคนไข้ทางระบบประสาท มีความสามารถในการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยใน...
Visitors: 600,935