ณภารินทร์ ภัสราธร

 

ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานที่  ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

       มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและการฟื้นฟูในผู้สูงอายุเป็นเวลา 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมีการอบรมด้านวิชาการกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอยู่สม่ำเสมอ 

 

เป้าหมายในวิชาชีพกายภาพบำบัด 

      เป็นนักกายภาพบำบัดที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนตลอดจนการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ได้ผล ไม่เพียงมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติเท่านั้น ยังต้องการผลต่อการรักษาระยะยาวโดยการให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเบื้องต้นด้วยตนเอง

 

ทักษะและความสนใจ

      มีความสนใจในการศึกษาผลการวิจัยและประยุกต์ทฤษฎีใหม่ๆด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและปัญหาการบาดเจ็บของส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่มีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวของข้อต่อและระบบประสาท

  

ประวัติการศึกษา

- ศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ผลงานวิจัยเรื่องผลของการสัมผัสแผ่วเบาต่อการทรงตัวขณะเดินที่มีฐานรองรับน้ำหนักแคบลงในผู้สูงอายุ

- สารนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร

- เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกปฏิบัติ Myofascial Release for Upper and Lower Limb for Stroke Part A

 

ประสบการณ์การอบรม :

- Stroke Management Part A

- Concept of Stroke Management

- Therapeutic Exercise and Functional Exercise

- Myofascial Release Training A

- Clinical reasoning and PT management in Shoulder pain

- Therapeutic Exercise and Functional Movement

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Surat Tananupabpaisal L.P.T. Clinical Director Certified Schroth Therapist, Germany (Treatment for Scoliosis) Certified Ergonomic Assessment Specialist, U.S.A. “นักกายภาพบำบัด เ...

  • วิยะดา ศักดิ์ศรี Wiyada Saksri LPT. Clinical Development Consultant Certified Neuro-IFRAH USA. ตอนที่เริ่มเรียนกายภาพบำบัดเมื่อกว่า50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่ากายภาพบำบัดคืออ...

  • สุรีย์ ธนานุภาพไพศาลOffice Manager "ยินดีและมีความสุข ในการที่ได้ดูแล และให้บริการแก่ท่านและญาติ ที่มารับบริการที่คลินิกของเราค่ะ" ยินดีให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยความเต็ม...

  • ประสบการณ์การทำงานเมษายนปี2551จนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่เรียนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2551 และมาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ตั้งแต่จบการศึกษา จนถึงปัจจุบันสาขาที...

  • ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ดูแลรักษาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังคด ที่มีความผิดปกติทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว และอาการปวดต่างๆ รวมถึงท...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่ ที แอนด์ เอส คลินิกกายภาพบบำบัดตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 ถึงปัจจุบัน หลังจากที่จบการศึกษาก็ทำงานที่นี้เพราะมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบปร...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดทีเเอนด์เอส ตั้งเเต่กรกฏาคม ปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน ดิฉันชอบเเละสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมาตั้งเเต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอ...

  • ประสบการณ์การทำงาน: ทำงานที่คลินิคทีแอนด์เอส กายภาพบำบัดตั้งแต่จบการศึกษา ปี 2556-ปัจจุบัน ชอบรักษาคนไข้ทางระบบประสาท มีความสามารถในการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยใน...
Visitors: 595,268