Q: การปั่นจักรยานมือจะช่วยให้มือและแขนแข็งแรงจนสามารถหยิบจับสิ่งของได้จริงหรือไม่

A:

           มือของมนุษย์เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนในการใช้งานที่สุด เพราะมือเป็นอวัยวะที่ใช้งานในด้านที่ต้องการความละเอียด จึงต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อในมือค่อนข้างมาก และยังต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาอีกด้วย ดังนั้นการปั่นจักรยานมือโดยหวังว่าจะทำให้มือแข็งแรงขึ้นเพื่อหยิบจับสิ่งของได้นั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ 

           แขนและมือเป็นอวัยวะที่ตึงหรือเกร็งง่ายมาก หากผู้ป่วยต้องใช้ความพยายามในการเคลื่อนไหวหรือต้องออกแรงเยอะในกรณีที่ตั้งใจให้มีแรงต้าน มือและแขนจะเกร็งมากจนไปรบกวนการเคลื่อนไหวทำให้เคลื่อนไหวลำบาก การปั่นจักรยานแขนไม่สามารถรับรองได้ว่ามือข้างที่เป็นอัมพาตถูกกระตุ้นให้ทำงานหรือไม่ ผู้ป่วยอาจใช้มือข้างที่ดีช่วยปั่นจนทำให้ดูเหมือนว่าผู้ป่วยใช้แขนข้างที่เป็นอัมพาต รูปแบบการเคลื่อนไหวหรือการทำงานก็ไม่ตรงกับลักษณะการใช้งานในชีวิตประจำวัน แม้กล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นจริงจากการปั่นจักรยานแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้จริง เพราะไม่มีกิจวัตรประจำวันใดที่ต้องใช้งานโดยหมุนแขนไปด้านหน้าซ้ำๆไปมา 

          การฝึกออกกำลังแขนและมือที่ดีและได้ผลนั้น 

          1. ต้องคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานในกิจวัตรประจำวันเป็นหลักว่ามือและแขนมีการทำงานในแต่ละกิจกรรมอย่างไรบ้าง มีการเคลื่อนไหว                    เช่นไร ลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไร 

          2. ต้องคำนึงถึงอาการเกร็งของมือด้วยโดยไม่ควรฝึกให้ผู้ป่วยใช้ความพยายามในการใช้งานแขนและมือโดยการกำมือและพยายามยก                     แขนสูงๆ เพราะผู้ป่วยจะติดรูปแบบการทำงานนั้นและจะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อและเอ็นในมือของผู้ป่วยหดสั้นได้ง่าย 

          การฝึกควรให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมง่ายๆและเป็นกิจกรรมพื้นฐานของแขนและมือก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับที่ยากขึ้น                                                "ควรฝึกให้รู้จักการเปิดและการคลายมือมากกว่าการกำมือ เพราะผู้ป่วยมักมีปัญหาในการเปิดมือมากกว่าการหยิบจับ"        หากผู้ป่วยออกแรงมากเกินไปก็ควรฝึกให้ผู้ป่วยเรียนรู้ที่จะควบคุมแรงนั้น กิจกรรมที่มือต้องใช้แรงในการกำมือเยอะมากๆมีอยู่ไม่กี่ชนิดเมื่อเทียบกับกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ของมือและแขนที่มักเป็นงานละเอียดที่ต้องอาศัยการควบคุมและความแม่นยำเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการปั่นจักรยานมือไม่อาจช่วยให้ผู้ป่วยใช้งานแขนและมือได้หากไม่ฝึกให้ผู้ป่วยเรียนรู้ทักษะการใช้มือและแขนผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

Visitors: 597,391