วิยะดา ศักดิ์ศรี

 

วิยะดา ศักดิ์ศรี

Wiyada Saksri LPT.

Clinical Development Consultant

Certified Neuro-IFRAH USA.

 

        ตอนที่เริ่มเรียนกายภาพบำบัดเมื่อกว่า50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่ากายภาพบำบัดคืออะไร รู้แต่ว่าเป็นอาชีพทางด้านการแพทย์ที่ให้การรักษาที่ไม่ใช้ยาและการผ่าตัด ในตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นการรักษาที่ใช้เรื่องมือทางฟิสิกค์คือความร้อนแสงเสียงไฟฟ้ากลศาสตร์ เป็นต้น 

        เมื่อเรียนจบเมื่อปี 2513 ตั้งใจอย่างเดียวว่าอยากรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทเท่านั้นจึงเริ่มทำงานครั้งแรกที่สถาบันประสาทวิทยาทั้งที่ตอนนั้นอยากทำงานที่ไหนก็เลือกได้เพราะกายภาพบำบัดเป็นที่ต้องการมากๆทั้งในมหาวิทยาลัยก็มีครูบาอาจารย์ชักชวนให้ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลแต่ได้เห็นผู้ป่วยอัมพาตเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความพิการมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยอื่นๆทำให้อยากใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเลือกทำงานที่สถาบันประสาทวิทยาและได้พยายามศึกษาค้นคว้าเทคนิกการรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกตลอดเวลาและตอนนั้นคิดว่าเราก็มีประสบการณ์มาสมควร 

        ปี 2529 คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดหลักสูตรกายภาพบำบัดจึงตัดสินใจย้ายไปเป็นอาจารย์ที่นั่นเป็นเวลา4ปี

        ปี 2532 ได้มีโอกาสไปทำงานกายภาพบำบัดที่อเมริกาได้มีโอกาสเรียนรู้เข้าฝึกอบรมหลากหลายมากทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดว่าเป็นอาชีพที่มีหน้าที่แก้ไขความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและฟื้นฟูพัฒนาการเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยและผู้ที่มารับบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความตั้งใจที่ไม่เคยเปลี่ยนคือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นอัมพาตและต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักกายภาพบำบัดเพื่อพัฒนางานกายภาพบำบัดในประเทศไทยด้วยการเป็นวิทยากรสอนเทคนิคการรักษาผู้ป่วยอัมพาต

 

การศึกษา

- ปริญญาตรี (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล (2513)
- ปริญญาโท (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 ประสบการณ์การทำงาน

- นักกายภาพบำบัด รพ.ประสาท กทม. 
- อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- นักกายภาพบำบัด
Detroit Receiving Hospital, Detroit Michigan, U.S.A.
- นักกายภาพบำบัด
Riverside Osteopathic Hospital, Trenton Michigan,U.S.A. 
- นักกายภาพบำบัด
Visiting Nurse Association, Evanston,Illinois , U.S.A. 
-
Senior Physical Therapist at EvanstonNorthwestern Healthcare, Evanston,Illinois, U.S.A. 
- คลินิก ทีแอนด์เอส กายภาพบำบัด

วิยะดา ศักดิ์ศรี มีความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ปวยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยทางระบบประสาท ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก และผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการดูแล รักษาผู้ป่วยที่คลินิก ยังได้ทำการสอนนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย เรื่อง เทคนิกการรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ปีละหลายครั้ง เพื่อช่วยพัฒนานักกายภาพบำบัดในประเทศไทย

 

Professional Trainer

 

Stroke Rehabilitation and Geriatrics

 

·    Neuro-Integrative Functional Rehabilitation and Habilitation (NEURO-IFRAH) Approach in the Treatment  and Management of Adults with Hemiplegia from a   Stroke or Brain Injury: Rehabilitation Institute of Chicago, U.S.A.

·    Treatment Strategies in the Acute Care of Stroke Survivors; International Clinical Educators, Inc. U.S.A.

·    Functional Treatment Ideas and Strategies in Adult Hemiplegia; International Clinical  

     Educators, Inc. U.S.A.

·    Teaching Independence: A Therapeutic Approach To Stroke Rehabilitation: International Clinical Educators, Inc. U.S.A.

·    Improving Upper Extremity Motor  Recovery Following Stroke: A Novel Approach To Stroke Treatment Using The F.T.M Arm Training Program;

     Northern Speech services, Inc U.S.A.

·    Understanding Body Weight Supported Gait Therapy: How & Why St. John’s Mercy Medical Center, St. Louis, MO U.S.A.

·    Neurological Symposium 1996; Chicago Institute of Neurosurgery and Neuroresearch, U.S.A.

·    Neurological Symposium 1994; Chicago Institute of Neurosurgery and Neuroresearch, U.S.A.

·    Training Motor control in Individual with Movement Dysfunction Following Brain Lesion; Rehabilitation Institute of Chicago, U.S.A. 

·    National Workshop for person who work with the disable children; UNESGO

·    Home Health Physical Therapy for the Geriatric Client; Department of Physical Therapy University of Illinois at Chicago

·    Teaching technique in health professional education;Chang-Mai University

·    Lymphedema Management-Leduc Method; American Society For The Advancement Of Lymphedema Management, Inc.

 

Orthopedics, Sports Therapy and Athletic Training

·   Aquatic Exercise in Physical Medicine and Athletic Rehabilitation;SwimEx. Inc. U.S.A.

·   Recent Advances in the Evaluation & Treatment of the Shoulder:  

    Rehabilitation of the Overhead Athlete (Golf and Tennis Program); Northeast Seminars, U.S.A

·   Recent Advances in the Evaluation & Treatment of the Knee: Specific exercise techniques, 

    Training Programs to prevent serious knee injury in Athlete; Northeast Seminars, U.S.A.

·   Back Education Training:  Orthopedic, Neurological, Manual Therapy and Exercise Training; The Institute Of Physical Art, U.S.A.

·   The Future of Prosthetics Hanger Prosthetics & Orthotics. Inc., U.S.A.

·   Keeping Your Center of Gravity over Your Base of Support, Functional Balance Training; Cross Country University. U.S.A.

·   Orthopedic Rehabilitation of The Knee and Shoulder; Athletic Rehab Institute/ Velocity Spine & Sports  Rehab/ Cross Country University. U.S.A.

·   Mechanical Diagnosis and Therapy, Part A: Lumbar; The Makenzie Institute, U.S.A.

·   Mechanical Diagnosis and Therapy Part B: Cervical and Thoracic;The Mckenzie Institute, U.S.A.   

·   Lumber spine Mobilization; Sounders Group Company. U.S.A.  

·   Cervical Spine and Shoulder Mobilization; Saunders Group Company.   U.S.A.  

·   Extremity Evaluation and Manipulation; Institute of Graduated Physical Therapy U.S.A.  

·   Introduction to spinal Evaluation and Manipulation; Institute of Graduated Physical Therapy  U.S.A.

·   Foundation of Clinical Orthopedic; Institute of Graduated Physical Therapy  U.S.A.

·   Physical Rehabilitation In Arthritis:  John M. Walker, PhD, MA,Dip TP  

·   Back Pain: Mahidol University

·   Vertebral Mobilization (Maitland’s Technique): Chang-Mai University

·   Peripheral Joint Mobilization(Maitland’sTechnique):Chang-Mai University

·   Sport Medicine: Mahidol University

                                                

Other Experinces

1982-1983         Member of The Committee of Curriculum design for Physical Therapy Program at Khon-Kean University.

1983-1984         Member of The Committee of Curriculum design for Physical Therapy Program at Chiang-Mai University.

1982                 Member of the committee to develop “The Handbook for The Person who Involve with the Disabled Children” sponsor by UNESCO

1982                 Member of the Committee to develop the  handbook “ Taking Care the Person with Physical Dysfunction in the Community” for WHO Project inThailand

 


Reseach and Publication

1983      “The Visuc-Spatial Perception in Hemiplegia”

              A thesis submited to Graduated Faculty Mahidol University.

 

1985        “Principle of Physical Therapy” in “Rehabilitation Nursing” edited by Suwannachart, P Sukothaithummatiraj University Publication.

               Video tape for the television program of Sukothaithummatiraj University in the following topics;

            1. Helping the Hemiplegic at Home.

            2. Passive Range of Motion

            3. Help Yourself by Breathing Exercise.

 

1986        Cassette tape for radio program of Sukothaithummatiraj University  “Ankle Sprain”

 

1987        Course notes “Physical Therapy in Neurological Condition” for physical therapy students.

 

1988        Course notes “Therapeutic Exercise; Neuro-Physiological Approach” for physical therapy students.

1988        Hand Book of Physical Therapy Clinical Education for Chiang Mai University

2009        Handbook for Hemiplegia for family and caregiver

 

Professional Association;

1973-present        Active member of Physical Therapy Association of  Thailand

 

Education

 

        B.Sc.( Physical Therapy), Mahidol University, Thailand

 

        M.Sc. (Physiology), Mahidol University, Thailand

       


  • Surat Tananupabpaisal L.P.T. Clinical Director Certified Schroth Therapist, Germany (Treatment for Scoliosis) Certified Ergonomic Assessment Specialist, U.S.A. “นักกายภาพบำบัด เ...

  • สุรีย์ ธนานุภาพไพศาลOffice Manager "ยินดีและมีความสุข ในการที่ได้ดูแล และให้บริการแก่ท่านและญาติ ที่มารับบริการที่คลินิกของเราค่ะ" ยินดีให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยความเต็ม...

  • ประสบการณ์การทำงานเมษายนปี2551จนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่เรียนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2551 และมาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ตั้งแต่จบการศึกษา จนถึงปัจจุบันสาขาที...

  • ประสบการณ์การทำงานเริ่มทำงานที่ ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและการฟ...

  • ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ดูแลรักษาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังคด ที่มีความผิดปกติทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว และอาการปวดต่างๆ รวมถึงท...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่ ที แอนด์ เอส คลินิกกายภาพบบำบัดตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 ถึงปัจจุบัน หลังจากที่จบการศึกษาก็ทำงานที่นี้เพราะมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบปร...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดทีเเอนด์เอส ตั้งเเต่กรกฏาคม ปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน ดิฉันชอบเเละสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมาตั้งเเต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอ...

  • ประสบการณ์การทำงาน: ทำงานที่คลินิคทีแอนด์เอส กายภาพบำบัดตั้งแต่จบการศึกษา ปี 2556-ปัจจุบัน ชอบรักษาคนไข้ทางระบบประสาท มีความสามารถในการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยใน...
Visitors: 597,391