ฉัตราพร ปุญญาภินันท์

 

ประสบการณ์การทำงาน ปี2562-จนถึงปัจจุบัน

 

ทักษะและความสนใจ

      ตั้งแต่เป็นนักศึกษากายภาพบำบัดก็มีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท หลังจากจบการศึกษาได้มาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ได้เรียนรู้วิธีการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทที่แตกต่างออกไปจากที่ได้เรียนและฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ทำให้มุมมองในการรักษาผู้ป่วยกว้างมากขึ้น และมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยและนำไปวางแผนการรักษาเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดและนำท่าทางที่ผู้ป่วยใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์กับการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งแนะนำท่าออกกำลังกาย ท่ายืดกล้ามเนื้อให้แก่ผู้ป่วยและคนดูแลนำกลับไปทำที่บ้านเพื่อให้ได้ผลการรักษารวดเร็วยิ่งขึ้น และในผู้ป่วยระบบประสาทสภาพจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาเช่นกัน ดังนั้นนอกจากการรักษาทางด้านร่างกายแล้ว การสนับสนุนผู้ป่วยทางด้านจิตใจก็สำคัญเช่นกัน เราจึงให้ความสำคัญทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยควบคู่กันไปในการรักษา

 

เป้าหมายในวิชาชีพ

      เป็นนักกายภาพบำบัดที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองในทุกด้านอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย

 

ประสบการณ์การอบรม:

- Stroke Rehabilitation:Home-Based Application from Basic to advance 5 modules

  

 


  • Surat Tananupabpaisal L.P.T. Clinical Director Certified Schroth Therapist, Germany (Treatment for Scoliosis) Certified Ergonomic Assessment Specialist, U.S.A. “นักกายภาพบำบัด เ...

  • วิยะดา ศักดิ์ศรี Wiyada Saksri LPT. Clinical Development Consultant Certified Neuro-IFRAH USA. ตอนที่เริ่มเรียนกายภาพบำบัดเมื่อกว่า50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่ากายภาพบำบัดคืออ...

  • สุรีย์ ธนานุภาพไพศาลOffice Manager "ยินดีและมีความสุข ในการที่ได้ดูแล และให้บริการแก่ท่านและญาติ ที่มารับบริการที่คลินิกของเราค่ะ" ยินดีให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยความเต็ม...

  • ประสบการณ์การทำงานเมษายนปี2551จนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่เรียนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2551 และมาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ตั้งแต่จบการศึกษา จนถึงปัจจุบันสาขาที...

  • ประสบการณ์การทำงานเริ่มทำงานที่ ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและการฟ...

  • ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ดูแลรักษาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังคด ที่มีความผิดปกติทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว และอาการปวดต่างๆ รวมถึงท...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่ ที แอนด์ เอส คลินิกกายภาพบบำบัดตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 ถึงปัจจุบัน หลังจากที่จบการศึกษาก็ทำงานที่นี้เพราะมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบปร...

  • ประการณ์ทำงาน:ทำงานที่ คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2544)...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดทีเเอนด์เอส ตั้งเเต่กรกฏาคม ปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน ดิฉันชอบเเละสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมาตั้งเเต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอ...

  • ประสบการณ์การทำงาน: ทำงานที่คลินิคทีแอนด์เอส กายภาพบำบัดตั้งแต่จบการศึกษา ปี 2556-ปัจจุบัน ชอบรักษาคนไข้ทางระบบประสาท มีความสามารถในการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยใน...
Visitors: 553,955