การรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

           

 

 

 

 

 

การรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

คลินิกทีแอนด์เอสกายภาพบำบัดให้การรักษาผู้ป่วยอัมพาตต่างๆเช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ที่เกิด จากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Stroke) รวมถึงผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของสมอง (Traumatic brain injury)

            คลินิกของเราใช้หลักการรักษาที่เรียกว่า I-FAST เทคนิกซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว รวมทั้งความรู้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดต่างๆ มาบูรณาการ เข้าด้วยกันโดยมีจุดหมายหลักที่จะให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับปกติ และสามารถ ทำกิจกรรมต่างๆได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด โดยเน้นการเคลื่อนไหวที่เป็น 3 มิติ ของร่างกายและ  ข้อต่างๆ และเน้นการเคลื่อนไหวที่ต้องประสานสัมพันธ์กันทั้งตัว ไม่เฉพาะแค่มือและขาข้างที่ อ่อนแรงเท่านั้น  แต่ต้องให้ประสานสัมพันธ์กันทั้งตัว เพราะในการทำงานของร่างกายนั้น เราใช้ทั้งตัวในการเคลื่อนไหว ไม่ได้เคลื่อนไหว เฉพาะที่แขนหรือขาส่วนหนึ่งส่วนใดเท่านั้น ซึ่งต้องอาศัยการที่ร่างกายมีการยืดหยุ่นที่ดี ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการยืน เดินหรือใช้แขนและมือ ตลอดจนต้องมีกล้ามเนื้อที่ทำงานพอเหมาะพอดีกับกิจกรรมที่ต้องทำ กล้ามเนื้อที่ทำงาน  มากเกินไป  หรืออ่อนแรงมากเกินไป จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย

             นอกจากนั้นเรายังเน้นการทรงตัวที่ดีไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในท่าใด เคลื่อนไหวอย่างไร จะต้องปลอดภัยในการทำกิจกรรมนั้นๆ  และเรายังมีเครื่องช่วยต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ ทำกิจกรรมต่างๆในขณะที่กล้ามเนื้อยังทำงานได้ไม่ดี และมีอุปกรณ์ช่วยแก้ปัญหาข้อที่ติดตึง กล้ามเนื้อที่หดสั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะขัดขวางการเคลื่อนไหว

            นักกายภาพบำบัดของเรามีการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยตลอดเวลาเพื่อที่จะให้การบริการที่ทันสมัยและเกิดผลดีแก่คนไข้

การฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอัมพาต จะมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

                การป้องกันและแก้ไขอาการข้อติด การป้องกันและแก้ไขการหดสั้นของกล้ามเนื้อ เอ็นและ เนื้อเยื่อต่างๆ  โดยการยืดกล้ามเนื้อ  การใช้อุปกรณ์ช่วยยืดกล้ามเนื้อที่หดสั้น  การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเน้นการบริหารร่างกายในท่าที่เป็นการใช้งานจริงๆ เช่น การบริหารกล้ามเนื้อของขา ก็จะทำในท่ายืน หรือเดิน  การฝึกฝนการทรงท่า (Postural Training) การฝึกการทรงตัว (Balance Training) เพื่อให้การทรงตัวและการเคลื่อนไหวมั่นคงปลอดภัย

1.  การฝึกเดิน เราใช้เทคนิคการทรงตัวและการฝึกเดินที่เป็น 3 มิติ เพื่อให้คนไข้สามารถ ใช้การเดินเป็นสื่อในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่ “ได้เดิน”

2.    การฝึกการใช้แขนและมือ เรามีเครื่องมืออุปกรณ์หลายชนิดที่ช่วยในการกระตุ้น การใช้มือและแขนในขณะที่ผู้ป่วยมีแรงน้อย การฝึกมือและแขนตั้งแต่เริ่มเป็นอัมพาต จะช่วยทำให้มีโอกาสใช้มือและแขนได้มากขึ้น และฟื้นฟูได้เร็วขึ้น

3.  การฝึกการประสานสัมพันธ์ในการทำงานของร่างกายทั้งหมด เพื่อให้การเคลื่อนไหว กลับมาใกล้ปกติและช่วยลด การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เช่นแขนเกร็งในท่างอ เดินขาแข็ง ขาเป๋ เป็นต้น

4.  การฝึกให้เกิดความทนทานในการทำงาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรม ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เหนื่อยง่าย ปอดและหัวใจทำงานได้ดี

5.  ฝึกให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (Functional Training) เพื่อให้ผู้ป่วยช่วยเหลือ ตนเองให้มากที่สุด

Visitors: 534,328